Home Szakok
MA mesterszak

Miskolci Egyetem Politikatudományi Intézete

POLITIKATUDOMÁNYI MESTERSZAK (MA)

Szakirányok: Politikai kommunikáció, Politikaelmélet és -módszertan

 

 

Képzési adatok:

1. Képzési forma: Mesterképzés (MA)

2.Tagozat: Nappali (N) és levelező (L)

3. Finanszírozási forma: Államilag finanszírozott (Á), Költségtérítéses (K)

4. A költségtérítés összege: 225 ezer forint/félév

5. Az oklevélben szereplő végzettség: Okleveles politológus


 

A felvételhez elfogadott végzettségek:

1. Feltételek nélkül elfogadott szakok:

Alap (BA) szakok: politológia, nemzetközi tanulmányok, társadalmi tanulmányok, igazgatásszervező

Hagyományos (ötévfolyamos) egyetemi szakok: politológia, nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi tanulmányok, közigazgatási

2. Megadott feltételekkel elfogadott szakok első csoportja:

Alap (BA) szakok: kommunikáció és médiatudomány, kulturális antropológia, szociológia, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálat, emberi erőforrások, nemzetközi gazdálkodás, történelem, szabad bölcsészet, andragógia

MA szak: osztatlan és egységes jogászképzésben szerzett képzettség

3. Megadott feltételekkel elfogadott szakok második csoportja:

Bármely további alap- és mesterfokozatot adó szak, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai, egyetemi szak

 

A felvételhez szükséges kreditek megállapítása:

1. Kreditbeszámítások

A feltétel nélkül elfogadott szakkal pályázó esetében teljes kreditbeszámítás történik, számára nem szükséges külön kreditbeszámítást kérni.

A megadott feltétellel elfogadott szakok első csoportja alapján pályázó esetében a korábbi tanulmányokból 60 kreditnek kell összegyűlni az alább jelzett ismeretkörök tantárgyaiból.

A második csoportban elfogadott szakok esetében pedig legalább 40 kreditnek kell összegyűlni a jelzett ismeretkörökből. A további 20 kreditet a hallgatónak a felvételtől számított két féléven belül kell megszerezni.

A kreditekbeszámítási kérelmet az intézmény kreditátviteli bizottsága ellenőrzi és hagyja jóvá.

2. Ismeretkörök

A kreditek beszámításánál az alábbi ismeretkörök tantárgyait lehet figyelembe venni. Fontos tudni, hogy ezek nem tantárgyak, hanem ismeretkörök, amelyek több tantárgyat fednek le, s az sem előírás, hogy minden ismeretkörből legyen a pályázónak beszámítható tantárgya.


 

Politikatudomány

Politikai gondolkodás

Politikatörténet

Nemzetközi viszonyok elmélete

Európa-tanulmányok

Alkotmánytan

Közigazgatástan

Közpolitika

 

3. A minor képzés szerepe

A nem politológus hallgatók MA szakra való jelentkezését segíti a Miskolci Egyetem meghirdetett Politológia minor BA szak elvégzése. A szak keretében elvégzett tantárgyakból szerzett kreditek biztosítják a bemeneti feltételt bármely alapszakos hallgatónak. A hiányzó kreditek elvégzését is ezekből a tárgyakból javasoljuk.

 

Felvételi eljárás:

A Politikatudomány mesterképzés szakon a szóbeli vizsgára adható pontszám maximum 90 pont lehet. A szóbeli felvételin szerezhető pontszámok: a kötelező irodalom alapos és értő ismerete (40 pont), a megpályázott mesterszakhoz kapcsolódó tudomány (társadalomtudomány/ irodalom és nyelvtudomány/történettudomány) módszereiben való jártasság (30 pont), általános műveltség (20 pont).

Kötelező irodalom:

Bayer József: A politikatudomány alapjai. Budapest, Napvilág Kiadó, 1999.

A szóbeli vizsga várható időpontja:

2014.07.01-03.

 

A képzés célja:

A szak célja olyan politológusok képzése, akik ismerik a társadalom politikai rendszerére és viszonyaira, azok főbb törvényszerűségeire, a politikai intézményekre, a politikai hatalom szerveződésére és a közpolitika formálására vonatkozó tudományos elméleteket és a gyakorlati alkalmazáshoz szükséges tudásanyagot. Az elméleti és módszertani szakirányon végzettek megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására, illetve tudományos karrier kialakítására a politikatudományi posztgraduális műhelyek munkájába történő bekapcsolódással. A gyakorlati ismeretekre nagyobb súlyt helyező szakirány végzettei alkalmassá válnak arra, hogy politikai intézményekben, nemzetközi szervezetekben vagy velük érintkező gazdasági-társadalmi szervezetekben döntés-előkészítő, kapcsolattartó, kapcsolatépítő munkát végezzenek.

 

A képzés jellemzői:

1. Kezdete: 2009. szeptember

2. Helyszíne: Miskolci Egyetem

3. Szakirányok:

a) Politikai kommunikáció szakirány (mint a gyakorlati ismeretekre nagyobb súlyt helyező szakirány)

b) Elméleti-módszertani szakirány (mint elsődlegesen az elmélyült tudományos munkát segítő és a doktori képzésbe való belépést kiemelten szolgáló szakirány)

A szakirány választása a második félév elején történik.

4. A képzés egyedi segítése: A képzés tutori rendszerben (is) folyik: minden hallgató munkáját az intézet oktatói közül az első félévben kiválasztott tutor-tanár segíti, aki mind szakmai mind emberi problémái megoldásában segíti a diákot a képzés teljes folyamatában

5. A gyakorlati jellegű (szemináriumi) foglalkozások aránya: 40 %

6. Nyelvvizsga-követelmény: a mesterdiplomához két államilag elismert C típusú középfokú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges, amelyek közül az egyik az angol.

7. Képzési idő: 4 félév

8. Foglalkozások gyakorisága:

a) Nappali tagozaton: naponta

b) Levelező tagozaton: kéthetente (pénteken és szombaton)

9. Hallgatói irányszám: 5–30 fő képzési formánként

10. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120, ebből a

a diplomamunkához rendelt kreditek értéke 20.

 

Főbb tantárgyak:

1. Alapozó tárgyak

Politikai szociológia, Közgazdaságtan, Kommunikáció-történet, Történelem és politika, Modern politikai filozófiák, Politikai pszichológia

2. Szakmai törzstantárgyak

Kortárs politikaelméletek, Politikai episztemológia, Alkotmányjog, Politikai rendszerek összehasonlító vizsgálata, Pártrendszerek és választási rendszerek, Közpolitika, Politikai ideológiák a 19-20. századi Magyarországon, Az 1990 utáni magyar politika, Globális politika, Az európai integráció története, Kvantitatív kutatás és elemzés

3.A differenciált szakmai ismeret tantárgyai (teljesítendő négy tantárgy)

A magyar pártosodás és pártrendszer története, Politikai hálózatok és agytrösztök, Információs társadalom, Területi- és településpolitika, Környezet-politika, Egyházpolitika,

4. Politikai kommunikáció szakirány tárgyai

Politikai kommunikáció elméleti alapjai, Politikai propaganda és befolyásolás, Politika az interneten, Közvélemény és közvélemény-kutatás, Média és újságírás, Média és helyi társadalom, Az érvelés mestersége, Kommunikációs készségfejlesztés

5. Politikaelméleti és -módszertani szakirány tárgyai

A modern politikaelmélet egyes problémái, Irányzatok a politika-tudományban, A magyar politika-tudomány története, Politikai eszmék, ideológiák, diskurzusok, Az összehasonlító politika-tudományi kutatás kérdései, A modern politika antropológiai vizsgálata, Politikatudomány és politikai elemzés, Politikai diskurzuselemzés kvalitatív és kvantitatív módszerei

6. Szabadon választható tantárgyak (teljesítendő öt tantárgy)

A mindennapok politikai kultúrája, Fejezetek a magyar politikai filozófia- és eszmetörténetből, Feminista etika, A politikai sajtó története Magyarországon, Nemzeti eszmék és ideológiák, Interkulturális kommunikáció, Pragmatika és kommunikáció, Prezentációs technikák, Projektkészítés és projektírás, stb.

7. Szakdolgozati tantárgyak

A társadalomtudományi írás módszertana, Szakdolgozatíró szeminárium (3 féléven át)

 

Elérhetőségek:

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Politikatudományi Intézet

3515 Miskolc Egyetemváros

Tel./Fax.: +36 (46) 565111/ 2328

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Honlap: www.politikatudomany.hu

Kapcsolattartók:

Dr. Fazekas Csaba intézetigazgató Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Tóthné Pap Ágnes igazgatási ügyintéző Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Politikatudományi Intézet, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting