Home Szakok BA Alapszak
Alapszak

 

A bolognai rendszer bevezetése a felsőoktatási intézményeket, közöttük a Miskolci Egyetemet is, a politológus-képzés újragondolására késztette. A 2006-tól indult, de végleges formáját 2008-től elnyerő három éves alapszakos (BA) politológus-képzésünk igyekszik megfelelni az új követelménynek. Egyfelől korszerű elméleti tudást nyújt a középiskolából frissen kikerült vagy egyéb képzésben már részesült hallgatóknak, másfelől igyekszik a gyakorlatban is használható technikai ismereteket átadni és alapvető kompetenciákat kialakítani.

 

A politológia alapszak egyfelől arra szolgál, hogy a közélet (a hazai és a nemzetközi politika, a közpolitika és a szakpolitikák) terén tájékozott, a köz- és magánszférában egyaránt elhelyezkedni képes gyakorlati szakembereket és elemzőket képezzen. Ezt a korszerű ismeretanyag elsajátíttatásával, az elemző készség kialakításával és a nyelvtudás elmélyítésével érjük el. Ennek birtokában a munkába álló hallgatóink képesek lesznek reagálni a gyakorlati igényekre, a gyorsan változó közéleti-politikai valóság eseményeire és feladataikra. A politológusi alapszakos oklevél teljes értékű diploma, amellyel a hallgató, ha úgy dönt, munkát vállalhat.

 

Másfelől a képzés arra is szolgál, hogy a hallgató felkészüljön a további egyetemi tanulmányokra, mindenekelőtt a mesterképzésre (MA). Ennek jegyében a tanárok igyekeznek átadni azokat az ismereteket, amelyek lehetővé teszik a szakmai specializációkat, a magasabb szintű és elmélyültebb társadalomtudományi tájékozottságot. A képzés kialakítja a hallgatókban azokat a kompetenciákat is, amelyek révén képesek felülbírálni, kritikailag szemlélni saját korábbi ismereteiket, előfeltevéseiket. A politológus alapszakos diploma tehát további egyetemi tanulmányokra képesít, és nem csak politikatudományban. Bizonyos feltételek teljesítése esetén lehet tanulni más társadalomtudományokat és tanári diplomát is lehet szerezni.

 

A hallgatók alapszakon három évig tanulnak, s ezalatt összesen 180 kreditet kell összegyűjteniük, amit négy tantárgycsoportba tartozó tárgyak elvégzésével teljesíthetnek. A krediteket három féle módon lehet „gyűjtögetni”. Előadások látogatásával és kollokviumi vizsgákkal (3 kredit), szemináriumi foglalkozáson való részvétellel és gyakorlati jegy szerzéssel (2 kredit), illetve 10-10 kredit pont jár a négyhetes szakmai gyakorlatért és a képzést lezáró szakdolgozatért is A kredit a tanuláshoz szükséges munkaórák számszerűsítése. Egy kredit 30 munkaórának felel meg, ami értelemszerűen nem azonos a tanórák vagy kontaktórák számával, tartalmazza az egyéni tanulásra szánt időt is.

 

Az oktatás szervezeti keretei megfelelnek a magyar egyetemi hagyományoknak: a tanítás szemeszterekben (félévekben) szervezve, napi rendszerességgel folyik előre kiadott tematikák alapján, s a szorgalmi időszakot a vizsgaidőszak zárja le. A politológia szakon elég sok viszont az éves, azaz a két-féléves tárgy, amelynek tematikája egymásra épül, s ezekhez gyakran szeminárium is kapcsolódik. Levelező tagozaton természetesen más a képzés rendje. A hallgatók általában kéthetente, de mindig péntek 14.00-19.00, és szombat 08.00-12.00 és 14.00-19.00 vesznek részt előadásokon és konzultációkon. Egy-egy tantárgyról kétszer 5 órás foglalkozás keretében hallgatnak előadást a hallgatóink, szeminárium nincs, s a sikeres kollokviumért 4 kredit pont jár.

 

Az elsajátítandó ismeretek első csoportját az alapozó képzés tárgyai alkotják. Ezek révén a hallgatók bevezetést kapnak azokba a társadalomtudományokba, amelyek a politológia „társtudományai”: társadalomfilozófia, kommunikációelmélet, szociológia, szociálpszichológia, kulturális antropológia, jog, közigazgatástan, és közgazdaságtan. A második tantárgycsoport a szakmai törzsanyagot foglalja magában. Ennek keretei között a hallgatók olyan előadásokon és szemináriumokon vesznek részt, amelyek a politikatudományban való bevezetést szolgálják. Politikaelméleti tárgyakat hallgatnak. Tanulmányozzák az egyetemes és a magyar politikai gondolkodás, valamint a magyar politika történetét. Megismerik a politikatudomány főbb területeit és iskoláit, továbbá a politikai rendszer működését: pártok és pártrendszerek, választási rendszerek, összehasonlító politika. Behatóan tanulmányozzák a nemzetközi politikai viszonyokat és az Európai Unió működését. A harmadik tantárgycsoport differenciált szakmai ismereteket nyújt a társadalmi tiltakozó mozgalmaktól kezdve a politikai kultúrán és antropológián át a politikai marketing és reklámtevékenységig. S végül a harmadik tantárgycsoport módszertani orientáló jellegű ismereteket foglal magába: kutatásmódszertan, gyakorlati retorika, nyelvtanulás, szaknyelv, tudományos (szakdolgozat) írás.

 

A Miskolci Egyetem Bölcsészkara, méreténél fogva számos járulékos előnyt tud kínálni a hallgatók számára. Itt a tanárok és a hallgatók közötti személyes kontaktus és szakmai együttműködés lehetősége elvileg és gyakorlatilag nagyobb, mint egy tömegképzést nyújtó egyetem. A politológián például (majdnem) mindenki ismer (majdnem) mindenkit, az alapszakon az évfolyamok átlaglétszám 23 fő, így az előadások sem merőben formális események.

 

A politológia alapszak általános képzési és kimeneti követelménye (becenevén: kákáká)

A Miskolci Egyetem BTK politológiai alapszak tanulmányi rendje és mintatanterve - nappali

 

Politikatudományi Intézet, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting